هنر حل مساله

بعد از چند بار تلاش، به جای پافشاری بر راه حل قبلی، به این فکر کنیم که شاید راه حل مساله، چیز دیگری باشد.
⭕اگر مشکلات جذب مخاطب دارید راههای دیگری را برای انتشار هنر خود امتحان کنید.بدون مخاطب هنرتان جایی برای

ارائه ندارد.

⭕اگر بسته بندی محصول هنری شما جذاب نیست این بار از هنرمندان طراح صنعتی کمک بگیرید

⭕اگر مشکلی در ارائه یا طراحی هنرتان وجود دارد راههای قدیمی را دور بریزید و از نرم افزارهای سه بعدی استفاده کنید
⭕ اگر میدانید اطلاع شما در مورد فرایندی از کار کافی نیست مطالعه کنید.
اصرار بر راههای قدیمی نتیجه ای جز شکست پی در پی ندارد.همیشه در حال تحلیل خود و کارتان باشید