نوشته‌ها

جواب مهمترین معما

/
همانطور که در کتاب "خرید از پیکاسو فروش به دالی" گفتیم، انتخا…