نوشته‌ها

بنکسی

/
«کسی چهره بنکسی را ندیده، اما نقاشی‌هایش دیوارهای شهرهای مختلف جهان را پوشا…